Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Bij de Hommel respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Bij de Hommel verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens

Bij de Hommel verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Bij de Hommel verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden: 

Uw voornaam en/of achternaam, contactgegevens en persoonsgegevens worden gebruikt om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, werving en selectie, administratieve, marketing en communicatieve doeleinden. Bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier hebt ingezonden, een reserveringsaanvraag hebt gedaan, of een product uit de webshop hebt gekocht. 

Bij de Hommel kan de volgende bijzondere persoonsgegevens verwerken: de gelegenheid van uw reservering, uw dieetwensen, bijvoorbeeld als u een specifieke voedsel allergie heeft of (mogelijk) zwanger bent. Deze gegevens verwerken we enkel en alleen als je deze informatie vrijwillig met ons gedeeld hebt. Het doel van deze verwerking is dat het Hommelteam hiermee rekening kan houden in het bereiden van uw eten. We gebruiken deze informatie enkel en alleen voor het veilig en zorgzaam bereiden van uw eten en niet voor andere doeleinden. 

Uw IP-adres wordt gebruikt om te analyseren hoe lang en welke pagina’s je van onze website bezoekt en hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen. Hiervoor gebruiken we het statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacy beleid van Google Analytics.

Ten behoeve van het opsporen van eventuele problemen van onze website en server, bewaren onze servers zogenaamde logfiles. Deze bevatten IP-adressen en worden eens per 26 maanden opgeschoond. Dit doen we om onze website en server veilig en toegankelijk te houden voor u en voor onszelf.

Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden. 

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren en beter maken van de website. Daarnaast gebruiken we cookies om te weten of onze online advertentie campagnes aanslaan.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bij de Hommel maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u deze website bezoekt, worden er automatisch een aantal technische gegevens verzameld, zoals bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer. Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u:

  • een contactformulier verzend;
  • een reserveringsaanvraag plaatst;
  • een bestelling via de webshop plaatst;
  • u inschrijft voor de nieuwsbrief;
  • een e-mail aan ons stuurt.

Bij de Hommel verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: 

  • uw voornaam en/of achternaam;
  • uw contactgegevens, zoals e-mail, telefoonnummer en post-/factuuradres;
  • uw persoonsgegevens, voor zover deze op uw eigen initiatief zijn verstrekt;

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Bij de Hommel omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Bij de Hommel verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 
– wettelijke verplichting
– uitvoering van een overeenkomst
– verkregen toestemming van betrokkene(n)
– gerechtvaardigd belang

Er is tevens sprake van de andere twee grondslagen als bedoeld in artikel 6, eerste lid van de AVG, te weten bescherming van vitale belangen van betrokkene (vanwege camerabewaking op ons terrein) en vervulling van een algemeen belang.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Bij de Hommel deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast kan Bij de Hommel persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Door Bij de Hommel ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Bij de Hommel hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bij de Hommel bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt gedurende de wettelijke betaaltermijn voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u richten aan: Bij de Hommel via info@bijdehommel.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
d. recht van verzet
e. recht op dataportabiliteit 
f.  recht op vergetelheid
g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Bij de Hommel neemt vanzelfsprekend alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Bij de Hommel aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan een geheimhoudingsplicht en wettelijke bewaartermijnen.

Indien Bij de Hommel niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Bij de Hommel de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Gebruik social media 

Op de website(s) van Bij de Hommel, zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Bij de Hommel houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies 

Bij de Hommel houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De website van Bij de Hommel maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Bij de Hommel verkocht aan derden. 

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Bij de Hommel te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Bij de Hommel op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Bij de Hommel geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Bij de Hommel heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. 

Aanpassing privacy statement

Bij de Hommel heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website (www.bijdehommel.nl) gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact  

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van Bij de Hommel via e-mailadres info@bijdehommel.nl.

Deze privacy verklaring is op 16 mei 2020 vastgesteld.